Nuostatai

LIETUVOS RESPUBLIKOS PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS TARNYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 

2016 m. vasario 11 d. Nr. T3-26
Prienai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 6 straipsniu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Prienų rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

 1. Patvirtinti Prienų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos nuostatus (pridedama).
 2. Įgalioti Prienų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos viršininką Joną Radzevičių pasirašyti nuostatus bei visus su registracija susijusius dokumentus ir įregistruoti juos Juridinių asmenų registre.
 3. Pripažinti netekusiu galios Prienų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 28 d. sprendimą Nr. T3-230 „Dėl Prienų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos nuostatų patvirtinimo“.

Savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas


PATVIRTINTA
Prienų rajono savivaldybės
tarybos 2016 m. vasario 11 d.
sprendimu Nr. T3-26

 PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS TARNYBOS NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Prienų rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba (toliau – Tarnyba) yra nuolatinės parengties civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos dalis, įgyvendinanti priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, gaisrų prevencijos  priemones, vykdanti visuomenės švietimą gaisrų prevencijos srityje, gesinanti gaisrus, atliekanti pirminius žmonių ir turto  gelbėjimo  darbus.
 2. Tarnyba yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi šiais nuostatais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais.
 3. Tarnybos teisinė forma – biudžetinė įstaiga, turinti savo sąskaitą banke ir antspaudą.
 4. Tarnybos savininkas – Prienų rajono savivaldybė, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Prienų rajono savivaldybės taryba.
 5. Tarnybos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

II SKYRIUS
SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANTI INSTITUCIJA IR JOS KOMPETENCIJA

 1. Tarnybos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos – Prienų rajono savivaldybės tarybos kompetencija:
  6.1. tvirtina ir keičia Tarnybos nuostatus;
  6.2. priima sprendimą dėl Tarnybos buveinės pakeitimo;
  6.3. priima sprendimą dėl Tarnybos pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo;
  6.4. priima sprendimą dėl Tarnybos filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;
  6.5. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;
  6.6. sprendžia kitus įstatymuose ir šiuose nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

III SKYRIUS
TARNYBOS VEIKLOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS

 1. Tarnybos veiklos tikslas – gesinti gaisrus ir atlikti pirminius žmonių ir turto gelbėjimo darbus, taip pat vykdyti savanorių ugniagesių veiklos organizatoriaus funkcijas.
 2. Tarnybos veiklos sritis – gaisrų prevencija, gaisrų gesinimas ir gelbėjimo darbai.
 3. Tarnybos veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:
  9.1. priešgaisrinių tarnybų veikla (84.25);
  9.2. kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas (85.59);
  9.3. kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų, įrangos ir materialinių vertybių nuoma ir išperkamoji nuoma (77.39).
 1. Tarnyba gaisrų prevencijos srityje vykdo šias funkcijas:
  10.1. dalyvauja susitikimuose su savivaldybės gyventojais, primena jiems pagrindines gaisrų buityje ir gamtoje priežastis, moko, kaip išvengti gaisro ir kaip elgtis jam kilus;
  10.2. platina gyventojams atmintines, skrajutes, kitą informaciją gaisrinės saugos klausimais;
  10.3. gaisrams kilti palankiu laikotarpiu kartu su valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnais dalyvauja organizuojant reidus miškuose, durpynuose, vykdant prevencines akcijas prieš nenupjautos sausos žolės degintojus;
  10.4. organizuoja vaikams pažintines ekskursijas į Tarnybos komandas;
  10.5. skatina savivaldybės gyventojus dalyvauti savanorių ugniagesių veikloje.
 1. Tarnyba atlikdama gaisrų gesinimo ir pirminius žmonių bei turto gelbėjimo darbus vykdo šias funkcijas:
  11.1. atlieka gaisrų gesinimo ir žmonių bei turto gelbėjimo darbus atvirose teritorijose;
  11.2. atlieka gaisrų gesinimo ir žmonių bei turto gelbėjimo darbus statiniuose ir konstrukcijose;
  11.3. atlieka gaisrų gesinimo ir žmonių bei turto gelbėjimo darbus transporto įvykių metu;
  11.4. teikia pagalbą kitoms civilinės saugos sistemos pajėgoms, atliekančioms gaisrų gesinimo ir žmonių bei turto gelbėjimo darbus;
  11.5. teikia pagalbą gyventojams gaisrų gesinimo ir žmonių bei turto gelbėjimo darbų metu;
  11.6. atlieka kitus gaisrų gesinimo ir žmonių bei turto gelbėjimo darbus, numatytus savivaldybių ekstremaliųjų situacijų valdymo ir savivaldybės priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų sutelkimo planuose;
  11.7. atlieka kitus steigėjo ar jo įgalioto asmens pavestus darbus, susijusius su gaisrų gesinimu ir pirminiu žmonių bei turto gelbėjimu.
 1. Tarnyba gaisro gesinimo metu gaisro gesinimo vadovo nurodymu, naudodama turimą techniką ir atsižvelgdama į gaisro pobūdį, gali atlikti gaisro žvalgybą, lokalizavimą, likvidavimą, baigiamuosius darbus (budėjimą) gaisravietėje:
  12.1. atlikdama gaisro žvalgybos funkciją, nustato:
  12.1.1. ar yra pavojus žmonėms ir (ar) gyvūnams, turtui ir aplinkai;
  12.1.2. žmonių buvimo vietą, gelbėjimo kelius, būdus ir priemones;
  12.1.3. gaisravietę, jos plotą, ugnies ir kitų pavojingų veiksnių plitimo kryptis;
  12.1.4. ar yra sprogimo, apsinuodijimo, griūties, elektros įtampos, lengvai užsiliepsnojančių medžiagų pavojus;
  12.1.5. galimus kelius ir kryptis priešgaisrinėms gelbėjimo pajėgoms ir kitoms civilinės saugos sistemos pajėgoms sutelkti;
  12.1.6. turto gelbėjimo būtinybę, jo apsaugos ir gelbėjimo nuo ugnies, vandens ir dūmų, kitų pavojingų veiksnių kelius ir būdus;
  12.1.7. gesinimo medžiagų ir priemonių poreikį, artimiausius vandens šaltinius, jų naudojimo būdus;
  12.1.8. statybinių konstrukcijų, įrenginių ardymo ir atidengimo būtinybę ir vietas;
  12.1.9. papildomų priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų, kitų civilinės saugos sistemos pajėgų, įrangos ir priemonių sutelkimo būtinybę;
  12.1.10. ar yra stacionarieji gaisro gesinimo įrenginiai, vėdinimo sistemos, ar nustatyta jų panaudojimo tvarka;
  12.1.11. vykdo kitus gaisro gesinimo vadovo nurodymus, susijusius su žvalgyba:
  12.2. lokalizuodama ir likviduodama gaisrą:
  12.2.1. gaisravietėje operatyviai telkia papildomas reikalingas priešgaisrines gelbėjimo pajėgas, kitas civilinės saugos sistemos pajėgas, įrangą ir priemones;
  12.2.2. imasi priemonių ugnies ir dūmų plitimui apriboti, pasirenka tinkamą gesinimo būdą, nutraukia degimą;
  12.2.3. operatyviai ir nenutrūkstamai tiekia į gaisravietę gesinimo medžiagas;
  12.2.4. apsaugo gaisro nepaveiktas konstrukcijas, pastatus, teritorijas, įrenginius.
  12.2.5. ardo konstrukcijas, sudaro nedegiąsias zonas;
  12.2.6. vykdo kitus gaisro gesinimo vadovo nurodymus, susijusius su gaisro lokalizavimu ir likvidavimu;
  12.3. baigiamųjų darbų (budėjimo) gaisravietėje metu:
  12.3.1. ardo konstrukcijas, likvidavus (užgesinus) gaisrą, kad degimas neatsinaujintų, atlieka konstrukcijų perpylimo vandeniu darbus;
  12.3.2. šalina gesinimo medžiagas, kai, likvidavus (užgesinus) gaisrą apsemtose patalpose, būtina atlikti neatidėliotinus darbus (elektros instaliacijos tvarkymas ir pan.), kurie užtikrintų žmonių saugumą;
  12.3.3. surenka ir sutvarko darbo priemones, gaisrų gesinimo ir gelbėjimo transporto priemones  pripildo vandens atsargų;
  12.3.4. organizuoja nenutrūkstamą gaisravietės stebėjimą;
  12.3.5. turi nuolat parengtas darbui gaisro gesinimo ir gelbėjimo įrangą bei kitas priemones;
  12.3.6. vykdo kitus gaisro gesinimo vadovo nurodymus, susijusius su baigiamaisiais darbais (budėjimu);
  12.4. Tarnyba pirminių žmonių ir turto gelbėjimo darbų metu  gaisro gesinimo vadovo nurodymu, naudodama turimą įrangą ir atsižvelgdama į gaisro pobūdį, gali atlikti žmonių  ir turto gelbėjimą.
 1. Žmonės gelbėjami, kai juos gali paveikti ugnis, aukšta temperatūra, gresia sprogimas arba konstrukcijų griūtis, patalpos uždūmytos, pripildytos nuodingų dujų ir pan., kai jie negali savarankiškai išeiti iš pavojingų patalpų, ugnis ar dūmai, kiti pavojingi veiksniai gali atkirsti evakuacinius išėjimus.
 2. Tarnyba gelbėdama žmones ir turtą:
  14.1. iš gaisravietes išneša, iškelia negalinčius savarankiškai judėti žmones;
  14.2. organizuoja žmonių palydėjimą iš gaisravietės ir juos palydi, nurodo savarankišką žmonių judėjimo kryptį;
  14.3. pašalina gaisro metu turtą gadinančius, naikinančius veiksnius;
  14.4. išneša ar kitaip pašalina turtą iš gaisravietės;
  14.5. naudodama  turimas apsaugos priemones, pagalbinį inventorių, organizuoja fizinę turto apsaugą nuo tiesioginio gaisro poveikio ar kitų turtą gadinančių, naikinančių veiksnių.
  14.6. vykdo kitus gaisro gesinimo vadovo nurodymus, susijusius su žmonių ir turto gelbėjimu.
 1. Gaisro gesinimo ir pirminių žmonių bei turto gelbėjimo darbų eiliškumą nustato gaisro gesinimo vadovas, jo nurodymai formuluojami atsižvelgiant į Tarnybos materialinį techninį aprūpinimą.
 2. Tarnyba kasdieninėje veikloje atlieka šias funkcijas:
  16.1. organizuoja ir kontroliuoja profesinio saugumo veiklą, atsako už darbuotojų saugą ir sveikatą ugniagesių komandose;
  16.2.  remdamasi Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento rekomendacijomis, vykdo ugniagesių komandų profesinį parengimą;
  16.3.   patikėjimo teise valdo, naudoja ir disponuoja savivaldybės turtu;
  16.4.   kontroliuoja priešgaisrinių vandens šaltinių bei privažiavimų prie jų vandens būklę, apie rastus pažeidimus informuoja rajono savivaldybės institucijas.
  16.5. vykdo teisės aktais nustatytas savanorių ugniagesių organizatoriaus funkcijas.

IV SKYRIUS
VADOVO KOMPETENCIJA, SKYRIMO IR ATLEIDIMO TVARKA

 1. Tarnybai vadovauja vadovas, kuris į darbą priimamas ir atleidžiamas įstatymų nustatyta tvarka.
 2. Tarnybos vadovui tiesiogiai pavaldžios visos savivaldybės ugniagesių komandos.
 3. Tarnybos vadovo kompetencija:
  19.1. organizuoti Tarnybos darbą, kad būtų įgyvendinami Tarnybos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;
  19.2. užtikrinti, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės  aktų ir šių nuostatų;
  19.3. nustatyta tvarka priimti ir atleisti Tarnybos darbuotojus;
  19.4. tvirtinti Tarnybos struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršijant Tarnybos savininko nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;
  19.5. garantuoti, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;
  19.6. užtikrinti racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Tarnybos vidaus  kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
  19.7. tvirtinti darbo tvarkos taisykles;
  19.8. tarnybos vardu sudaryti sutartis, atstovauti tarnybai teismuose, valstybinio valdymo, savivaldybių institucijose;
  19.9. kontroliuoti, o ekstremalių situacijų atvejais, iki atvyks valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pajėgos, vadovauti gaisrų gesinimui ir gelbėjimo darbų vykdymui;
  19.10. spręsti ugniagesių komandų materialinio, techninio aprūpinimo, pastatų bei statinių  statybos ir remonto, gaisrinių automobilių, įrangos priežiūros, įsigijimo ir remonto klausimus.
 1. Visais finansiniais ir ūkiniais klausimais įstatymų nustatyta tvarka vadovas atsiskaito savivaldybės institucijoms. Tarnybos vadovą į atostogas ir komandiruotes leidžia savivaldybės meras teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Tarnybos vadovas gali turėti ir kitų kituose teisės aktuose nustatytų pareigų.

V SKYRIUS
TURTAS IR LĖŠOS

 1. Tarnybos turtą sudaro ilgalaikis ir trumpalaikis savivaldybės ir valstybės perduotas, įsigytas iš rajono savivaldybės biudžetinių asignavimų ir nebiudžetinių lėšų turtas, kurį ji valdo, naudojasi juo ir disponuoja patikėjimo teise, kitas teisėtai įsigytas turtas bei atsargos.
 2. Susidėvėjusios ir kitos materialinės vertybės nurašomos ir realizuojamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Prienų rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.
 3. Tarnybos lėšų šaltiniai yra šie:
  24.1. valstybės biudžeto lėšos;
  24.2. savivaldybės biudžeto lėšos;
  24.3. nebiudžetinės lėšos;
  24.4. parama, lėšos ir turtas, gaunami kaip, dovana;
  24.5. lėšos, gautos už teikiamas paslaugas;
  24.6. kitos teisėtai įsigytos lėšos.
 1. Tarnybos lėšos gali būti naudojamos tik šiuose nuostatuose nustatytai veiklai.
 2. Tarnybos buhalterinė apskaita ir atskaitomybė tvarkoma Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų norminių aktų nustatyta tvarka.

VI SKYRIUS
TARNYBOS VEIKLOS KONTROLĖ

 1. Tarnybos veiklos kontrolę atlieka steigėjas ir kitos institucijos įstatymų nustatyta tvarka.
 2. Tarnybos finansinės veiklos kontrolė atliekama įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Tarnybos vadovas privalo pateikti Tarnybos steigėjui, valstybės ir savivaldybės kontrolės institucijoms jų reikalaujamus su Tarnybos veikla susijusius dokumentus.

VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Kai Tarnybos pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami įstatymų nustatytais terminais ir tvarka interneto svetainėje www.prienai.lt.
 2. Tarnyba likviduojama, reorganizuojama ar pertvarkoma įstatymų nustatyta tvarka.